REGULAMIN  wypożyczalni gastronomicznej

1.Ogólne Warunki umowy najmu sprzętu gastronomicznego , cateringowego,eventowego  ( zwanego dalej Sprzętem ) zawieranych przez Gastro4rent Hubert SCHIFFFER  ( zwanej dalej Wynajmującym ) i stanowią, każdorazowo, integralną część umowy najmu. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni Gastro4rent Hubert SCHIFFFER

 1. Najemcą może być  każda osoba lub firma która zaakceptuje regulamin wypożyczalni
 2. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej. Za zawarcie umowy uważa się złożenie a następnie potwierdzenie przez Najemcę zamówienia drogą mailową lub złożenie zamówienie w formie pisemnej w biurze Gastro4rent Hubert SCHIFFFER

4.Warunki przyjęcia zamówienia

a)-rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną lub pisemnie,oraz jego potwierdzeniu mailowym lub sms przez gastro4rent

b)-o braku dostępności sprzętu w wybranym terminie klient jest informowany jak najszybciej nie później niż w ciągu   12h przed realizacją  zamówienia

c)-realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy(patrz punkt 3) oraz podpisaniu informacji o zapoznaniu się z  Regulaminem wypożyczalni,

d)- w przypadku braku zamówionego typ sprzętu, wypożyczalnia może zaproponować, ale nie jest zobowiązana zapewnić  inny  sprzęt tej samej klasy.

e) w przypadku braku potwierdzenia  zamówienia(zapytania ) ,nie gwarantujemy dostępności sprzętu

 1. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny i kompletność sprzętu, w przypadku uszkodzeń niezwłocznie (przed imprezą)  poinformować o tym fakcie droga mailową , MMS wysyłając zdjęcie  uszkodzonego  przedmiotu. Klient podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, iż otrzymał w pełni kompletny sprzęt, w dobrym stanie technicznym
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt od momentu odbioru do zdania sprzętu
 3. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym jak w chwili wypożyczenia w terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia
 4. Gastro4rent Hubert SCHIFFFER   nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej eksploatacji sprzętu
 5. Opłaty za wypożyczanie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu. Okresem rozliczeniowym jest doba. W przypadku zwrotu rzeczy po terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia zostaje naliczana dodatkowa opłata za każdy dzień zwłoki(zgodnie z cennikiem). Opłata dotyczy również czasu od kiedy klient poinformowany o brakach lub uszkodzeniach.
 6. W przypadku uszkodzeń, braków lub całkowitego zniszczenia sprzętu ,klient zoobowiazany jest do odkupienia w/w sprzętu lub naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem braków
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za niestandardowe zużycie, zniszczenie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wynajmujący w oparciu o cenę naprawy lub koszt odkupienia nowego sprzętu
 8. Opłata za wypożyczenie jest pobierana na podstawie faktury bądź KP w chwili odbioru lub zwrotu sprzętu z wypożyczalni lub dostawy do Najemcy
 9. Usługa transportu oraz rozłożenia i złożenia  sprzętu jest dodatkowo płatna
 10. Odstąpienie od podpisanej umowy oraz ewentualne odstępstwa od tej  umowy wymagają formy pisemnej
 11. Kaucja- Wartość pobranej kaucji nie stanowi wartości wynajętego sprzętu a jest jedynie kwotą przeznaczoną na naprawę lub odkupienie uszkodzonej lub zaginionego przedmiotu.W przypadku nie możności naprawy lub zaginięcia, kaucja jet przeznaczona na pokrycie części ( lub całości) kosztów odkupienia nowego sprzętu.Brakującą cześć kosztów zobowiązany jest do pokrycia wynajmujący, po okazaniu-przesłaniu faktury zakupowej  Kaucja jest zwracana do 30 dni roboczych od momentu zwrotu wynajętego  sprzętu
 12. Wypożyczenie jest na czas określony- 24 godziny od momentu odbioru osobistego lub od momentu dostawy, chyba że ustalono inaczej.
 13. Inne kwestie nie zawarte w regulaminie regulują przepisy Prawa cywilnego

19. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od  tych na   zdjęciach.

20.Produkty stanowiące wynajem , mogą nosić  ślady użytkowania .

19.  Gastro4rent nie ponosi odpowiedzialności za żadne  szkody związane z złym lub nie wystarczającym zabezpieczeniem namiotów .-Wynajmujący w własnym zakresie  jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia namiotu).

21.Wszelkie reklamacje są rozpatrywane tylko w momencie odbioru sprzętu przez wynajmującego , przed rozpoczęciem imprezy -tego samego dnia .Zgłoszenie należy dokonać osobiście, lub mailowo  lub MMS l wysyłając zdjęcie uszkodzonego przedmiotu( zgłoszenia nie prawidłowości , braków, uszkodzeń towaru) Zgłoszenia uszkodzeń po wynajmie traktowane jest jako szkoda występująca z winy najemcy

22.Firma HS GROUP -Gatsro4rent nie ponosi odpowiedzialności za terminowe dostawy KURIERSKIE, wysyłki realizowane są z 1 dniowym zapasem czasowym+ 1 dniowy czas dostarczenia w/g informacji przewoźnika.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

– Najemca może odstąpić od umowy wynikającej ze złożonego zlecenia przed wydaniem przedmiotu najmu.

-W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie do 14 dni przed wydaniem przedmiotu najmu, zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kwoty stanowiącej 25% ceny najmu netto, tytułem odstępnego.

– W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie krótszym niż 14 dni będzie zobowiązany do zapłaty 50% ceny najmu tytułem odstępnego.

– Siła wyższa i inne wydarzenia niezależne od Wynajmującego, których Wynajmujący nie mógł przewidzieć i uniknąć, zwalniają Strony na czas trwania przeszkody i ze względu na skalę zjawiska, z obowiązku świadczeń wynikających z umowy.

Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją umów będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę HS GROUP Hubert SCHIFFER