REGULAMIN  wypożyczalni gastronomicznej

1.Ogólne Warunki umowy najmu sprzętu gastronomicznego , cateringowego,eventowego  ( zwanego dalej Sprzętem ) zawieranych przez Gastro4rent Hubert SCHIFFFER  ( zwanej dalej Wynajmującym ) i stanowią, każdorazowo, integralną część umowy najmu. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Wypożyczalni Gastro4rent Hubert SCHIFFFER

 1. Najemcą może być  każda osoba lub firma która zaakceptuje regulamin wypożyczalni
 2. Umowa najmu zawierana jest w formie pisemnej. Za zawarcie umowy uważa się złożenie a następnie potwierdzenie przez Najemcę zamówienia drogą mailową lub złożenie zamówienie w formie pisemnej w biurze Gastro4rent Hubert SCHIFFFER

4.Warunki przyjęcia zamówienia

a)-rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną lub pisemnie

b)-o braku dostępności sprzętu w wybranym terminie klient jest informowany jak najszybciej nie później niż w

ciągu   24h przed realizacją  zamówienia

c)-realizacja zamówienia następuje po zawarciu umowy(patrz punkt 3) oraz podpisaniu informacji o zapoznaniu się

z  Regulaminem wypożyczalni,

d)- w przypadku braku zamówionego typ sprzętu, wypożyczalnia może zaproponować  inny  sprzęt tej samej klasy.

e) w przypadku braku potwierdzenia  zamówienia(zapytania ) ,nie gwarantujemy dostępności sprzętu

 1. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić jego stan techniczny i kompletowość sprzętu
 2. Klient podpisując dokument wypożyczenia potwierdza, iż otrzymał w pełni kompletny sprzęt, w dobrym stanie technicznym
 3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt od momentu odbioru do zdania sprzętu
 4. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie technicznym jak w chwili wypożyczenia w terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia
 5. Gastro4rent Hubert SCHIFFFER   nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwej eksploatacji sprzętu
 6. Opłaty za wypożyczanie nalicza się od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu sprzętu. Okresem rozliczeniowym jest doba. W przypadku zwrotu rzeczy po terminie zawartym w dokumencie wypożyczenia zostaje naliczana dodatkowa opłata za każdy dzień zwłoki(zgodnie z cennikiem).
 7. W przypadku uszkodzeń, braków lub całkowitego zniszczenia sprzętu naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem braków
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za niestandardowe zużycie, zniszczenie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wynajmujący w oparciu o cenę naprawy lub koszt odkupienia nowego sprzętu
 9. Opłata za wypożyczenie jest pobierana na podstawie faktury bądź KP w chwili odbioru sprzętu z wypożyczalni lub dostawy do Najemcy
 10. Usługa transportu sprzętu jest dodatkowo płatny
 11. Odstąpienie od podpisanej umowy oraz ewentualne odstępstwa od tej  umowy wymagają formy pisemnej
 12. Inne kwestie nie zawarte w regulaminie regulują przepisy Prawa cywilnego

17. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od  na  zdjęciach.

18.Produkty stanowiące wynajem , mogą nosić  ślady użytkowania .

19.  Gastro4rent nie ponosi odpowiedzialności za żadne  szkody związane z złym lub nie wystarczającym

zabezpieczeniem namiotów .-Wynajmujący w własnym zakresie  jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia

namiotu).

20.Wszelkie reklamacje są rozpatrywane tylko w momencie odbioru sprzętu przez wynajmującego , przed rozpoczęciem imprezy -tego samego dnia( zgłoszenia nie prawidłowości , braków, uszkodzeń towaru) Zgłoszenia uszkodzeń po wynajmie traktowane jest jako szkoda występująca z winy najemcy

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

– Najemca może odstąpić od umowy wynikającej ze złożonego zlecenia przed wydaniem przedmiotu najmu. W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie krótszym niż 14 dni przed wydaniem przedmiotu najmu, zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kwoty stanowiącej 25% ceny najmu netto, tytułem odstępnego.

– W wypadku jeżeli Najemca odstąpi od umowy w terminie krótszym niż 7 dni będzie zobowiązany do zapłaty 50% ceny najmu tytułem odstępnego.

– Siła wyższa i inne wydarzenia niezależne od Wynajmującego, których Wynajmujący nie mógł przewidzieć i uniknąć, zwalniają Strony na czas trwania przeszkody i ze względu na skalę zjawiska, z obowiązku świadczeń wynikających z umowy.

Zamknij
×

Koszyk